जहाँ मलाई लानुहुन्छ, त्यही जान तयार छु म

0

जहाँ मलाई लानुहुन्छ, त्यही जान तयार छु म
जे मलाई भन्नु हुन्छ त्यही गर्न राजी छु म
तपाईंको सामुन्ने हाजिर छु म – २
प्रभु मलाई पठाउनुहोस् तपाईंको सेवामा – २

तपाईंको सुबासना सब ठाउँ म फैलाउनेछु
तपाईंको मिठो बचन सबैलाई सुनाउनेछु
मेरो रहल जीवनले गाउनेछ सदा तपाईंको प्रशंसा – २
प्रभु मलाई पठाउनुहोस् तपाईंको सेवामा – २

जहाँ मलाई लानुहुन्छ, त्यही जान तयार छु म
जे मलाई भन्नु हुन्छ त्यही गर्न राजी छु म
तपाईंको सामुन्ने हाजिर छु म – २
प्रभु मलाई पठाउनुहोस् तपाईंको सेवामा – ४

Facebook Comments