स्वर्गमा तपाईं बाहेक को छ र

2

स्वर्गमा तपाईं बाहेक को छ र
र मैले चाहने पृथ्वीमा
तपाईं बाहेक कोही छैन
मेरो मन र तन हार्छ
मेरो मन र तन हार्छ
तर परमेश्वोर हुन् मेरो चट्टान

Facebook Comments